Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

KNIHOVNÍ ŘÁD

 

Čtenářem knihovny se může stát po předložení občanského průkazu každý občan České republiky, který má trvalé nebo přechodné bydliště, pracoviště nebo školu v místě knihovny, nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat. Děti do 15 let se stanou čtenáři knihovny po předložení písemného souhlasu alespoň jednoho ze svých rodičů či zákonného zástupce. Příslušník jiného státu se musí prokázat povolením k pobytu.

Čtenářem se stává občan po zapsání do seznamu čtenářů a vydání čtenářského průkazu. Čtenář je povinen platit roční zápisné ve výši Kč 50,- děti a senioři a Kč 80,- dospělí. Po zaplacení zápisného obdrží čtenář čtenářský průkaz, který stojí Kč 10,-. Čtenář je povinen ohlásit jakoukoli změnu jména, či bydliště, dále pak i zaměstnavatele nebo školy.

Nechce-li se návštěvník stát stálým uživatelem knihovny a přesto si přeje nebo potřebuje vypůjčit knihu či jiný dokument, je to možné prostřednictvím tzv. jednorázové výpůjčky. V tomto případě pak uhradí poplatek ve výši Kč 40,-.

Knihy a ostatní knihovní jednotky si lze vypůjčit nejvýše na dobu jednoho měsíce. Po uplynutí výpůjční doby je čtenář povinen knihy vrátit nebo si prodloužit jejich vypůjčení, a to nejpozději v poslední den výpůjčního období. Je-li ovšem kniha rezervována již dalším čtenářem, nelze dále její vypůjčení prodloužit a musí být vrácena. Jestliže čtenář knihy nevrátí ve stanovené lhůtě, bude bez písemného upozornění muset zaplatit za každý překročený měsíc pokutu ve výši Kč 10,-, při písemném upozornění (zaslání upomínky poštou) pak Kč 20,- (2. upomínka), 30,- (3. upomínka) a 50,- (4. upomínka). V případě nevrácení knih bude postupováno ve spolupráci s obecním zastupitelstvem.

Dále čtenář musí a je povinen bezodkladně ohlásit poškození nebo ztrátu knihy a do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu:

  • stejným vydáním nebo fotokopií
  • ztrátu nahradit knihou stejné hodnoty + uhradit manipulační poplatek Kč 100,-
  • zaplatit původní cenu knihy + uhradit manipulační poplatek Kč 100,-

  

Čtenář nesmí vypůjčené knihy a ostatní knihovní jednotky půjčovat dalším osobám, ručí za ně celou dobu, kdy je má vypůjčeny.

Dokumenty, které jsou půjčená, má čtenář právo požadovat prostřednictvím zámluvenkové služby (rezervace).

Pokud čtenář nenajde v knihovně žádanou knihu, zprostředkuje mu knihovna výpůjčku pomocí Meziknihovní výpůjční služby (MVS). Čtenář hradí ceny požadované půjčující institucí nebo knihovnou a poštovné dle platného ceníku služeb České pošty.

Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem. Jestliže čtenář nedodržuje ustanovení knihovního řádu, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Právo užívat služeb knihovny je možné odebrat čtenáři i z hygienických důvodů.

Tento knihovní řád nabývá platnosti dne 1. ledna 2015.